Projecten voor leefbare buurt

  • DPLmeet duurzaamheid van wijk lees meer...
  • Met DPL en DPL-BT monitoren we alle wijken in  Alphen aan den Rijn lees meer...
  • Realisatie van duurzame wijk RijswijkBuiten met hulp van DPL lees meer...
  • Veemarkt Utrecht: particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid lees meer...

DPL meet duurzaamheid van wijk

DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie) is het computerinstrument waarmee de we de duurzaamheid van een wijk meten op 25 aspecten. Tijdens een workshop worden op basis van de nulmeting maatregelen opgespoord die passen bij het karakter van het gebied. Dit gebeurt samen met gemeente, bewoners en projectontwikkelaar. Met DPL werken we verbeteringen uit tot een shortlist van de meest geschikte en financieel haalbare maatregelen voor uw wijk.

Het instrument DPL is gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Deze drie elementen hebben we onderverdeeld in 11 thema's en 25 duurzaamheidaspecten. DPL is een Excel programma waarmee voor ieder aspect gegevens kunnen worden ingevoerd. DPL herberekent de invoer automatisch naar makkelijk te interpreteren rapportcijfers. Het rapportcijfer 1 is het minst duurzaam en 10 het meest duurzaam.

Het DPL-programma vergelijkt de prestatie van de wijk met een referentiewijk uit het computerprogramma. De referentiewijk vertegenwoordigt een gemiddelde (theoretische) wijk waarin geen duurzame maatregelen zijn getroffen en waarin net wordt voldaan aan de eisen uit wet- en regelgeving. De referentiewijken scoren een 6, een voldoende. DPL is al gebruikt in meer dan 125 projecten, verspreid over 35 gemeenten. DPL wordt door gemeenten en projectontwikkelaars ingezet in verschillende fasen van de planningscyclus om duurzame kwaliteit door te voeren.

DPL projecten weergeven op kaart

Voorbeeld van een resultaat van een nulmeting

Met DPL en DPL-BT monitoren we alle wijken in Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid en klimaat spelen een prominente rol in het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Met DPL is in 2009 de duurzaamheid van twintig wijken in kaart gebracht voor de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2013 zijn in een vervolganalyse alle 40 wijken in de gemeente betrokken, plus de wijken in fusiegemeenten Boskoop en Rijnwoude. Naast de woonwijken zijn er zeven bedrijventerreinen met DPL-BT geanalyseerd.

In haar Duurzaamheidsprogramma “Van A naar D: Alphen aan den Rijn op weg naar Duurzaamheid’ heeft de gemeente duurzame doelen voor wijken en bedrijventerreinen opgenomen. Dit in de vorm van gemiddelde scores uit de meetinstrumenten DPL en DPL-BT.

Alphen aan de Rijn zet deze twee instrumenten in als planningsinstrument. Bij herstructurering van een wijk of bedrijventerrein dient het DPL-profiel als nulmeting, waar de plannen tegen de doelen afgezet kunnen worden. Zo verankert de gemeente duurzaamheid van het begin af aan in het herstructureringsproces.

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.

DPL-BT is te bestellen bij KORTMAN duurzame gebiedsontwikkeling. De prijs is 1000 euro per 2 jaar, exclusief BTW.

Realisatie van duurzame wijk RijswijkBuiten met hulp van DPL

De gemeente Rijswijk is bezig met de ontwikkeling van het gebied RijswijkBuiten. In een periode van vijftien jaar wordt een ruim opgezette, groene en duurzame woonwijk gerealiseerd. Met behulp van DPL hebben we de meer en minder duurzame aspecten van het Masterplan in beeld gebracht. Hieruit zijn aandachtspunten en kansen voor het gebied naar voren gekomen. Ze vormen de basis voor de uitwerking van de deelplannen en het opstellen van het bestemmingsplan.

De borging van duurzame ambities staat centraal in het project RijswijkBuiten. Tijdens de ontwerpfase van het eerste deelgebied Sion zijn de voorlopige plannen herhaaldelijk langs de meetlat van DPL gelegd. Zo zijn mogelijke lacunes tijdig gesignaleerd en is inzichtelijk gemaakt of de duurzame ambities uit het Masterplan konden worden vastgehouden. De met DPL geformuleerde duurzaamheidambities zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Eerste energieneutrale woningen in Rijswijk Buiten

Veemarkt Utrecht: particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid

Particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid zijn twee centrale thema’s in het ontwerp van de wijk Veemarkt in Utrecht. Met behulp van het instrument  DPL maakte het projectteam haar ambities concreet. Energie, ruimtegebruik, verminderen van de hinder van de A2, groen en water zijn de belangrijkste duurzame speerpunten in het Programma van Eisen. Met een gemiddelde score van 7,7 op een schaal van 1 tot 10 krijgt de Veemarkt bij voltooiing één van de hoogste scores  op duurzaamheid van Nederland.

Op de plek waar vroeger vee werd verhandeld -en in een iets minder ver verleden een automarkt was- verrijst nu een groene en duurzame woonwijk. Op fietsafstand van het centrum, maar ook vlakbij het afwisselende buitengebied. De Veemarkt wordt een gevarieerde wijk met huur- en koopwoningen, in diverse architectuurstijlen. Duurzaam bouwen en wonen is hier niet een modieuze kreet, maar een eis van de gemeente. Alle woningen krijgen zonnepanelen en isolatie.

Bekijk hier een uitzending van RTV-Utrecht over wonen en werken in de wijk Veemarkt.

Veemarkt Utrecht