Projecten voor leefbare buurt

  • DPLmeet duurzaamheid van wijk lees meer...
  • Met DPL en DPL-BT monitoren we alle wijken in  Alphen aan den Rijn lees meer...
  • Realisatie van duurzame wijk RijswijkBuiten met hulp van DPL lees meer...
  • Veemarkt Utrecht: particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid lees meer...

DPL meet duurzaamheid van wijk

DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie) is het computerinstrument waarmee de we de duurzaamheid van een wijk op 25 aspecten. Op basis van de nulmeting wordt een workshop georganiseerd waarin maatregelen worden opgespoord die passen bij het karakter van het gebied met gemeente, bewoners en projectontwikkelaar. Dit leidt tot een lijst met kansrijke verbeteringen. Met DPL. Deze verbeteringen werken we uit tot een shortlist van meest geschikte en financieel haalbare maatregelen voor uw wijk.

 

DPL is gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Deze drie elementen zijn onderverdeeld in 11 thema's en 25 duurzaamheidaspecten. DPL is een Excel programma waar voor ieder aspect gegevens worden ingevoerd. DPL herberekent de invoer automatisch naar makkelijk te interpreteren rapportcijfers, waarbij 1 het minst duurzaam is en 10 het meest duurzaam. Vervolgens vergelijkt het programma de prestatie van een wijk met een referentiewijk uit het computerprogramma. De referentiewijk representeert een gemiddelde (theoretische) wijk waarin geen duurzame maatregelen zijn getroffen en waarin net wordt voldaan aan de eisen uit wet- en regelgeving. Deze wijken scoren een 6, een voldoende. DPL is gebruikt in meer dan 125 projecten in 35 gemeenten. DPL wordt door gemeenten en projectontwikkelaars ingezet in verschillende fasen van de planningscyclus ingezet om de duurzame kwaliteit te verbeteren.

DPL projecten weergeven op kaart

Voorbeeld van een resultaat van een nulmeting

Met DPL en DPL-BT monitoren we alle wijken in Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid en klimaat spelen een prominente rol in het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Met DPL is in 2009 de duurzaamheid van 20 wijken in kaart gebracht voor de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2013 zijn in een vervolg alle 40 wijken in de gemeente in de analyse betrokken, plus de wijken in fusiegemeenten Boskoop en Rijnwoude. Naast de woonwijken zijn de zeven bedrijventerreinen met DPL-BT geanalyseerd.

 

In haar Duurzaamheidsprogramma “Van A naar D: Alphen aan den Rijn op weg naar Duurzaamheid’ heeft de gemeente duurzame doelen voor wijken en bedrijventerreinen opgenomen in de vorm van gemiddelde scores uit demeetinstrumenten DPL en DPL-BT.

 

De twee instrumenten worden nu ingezet als planningsinstrument: bij herstructurering van een wijk of bedrijventerrein dient het DPL profiel als nulmeting, waar de plannen tegen de doelen afgezet kunnen worden. Zo wordt duurzaamheid van het begin af aan verankerd in het herstructureringsproces.

 

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52. DPL-BT is te bestellen bij KORTMAN duurzame gebiedsontwikkeling. De prijs is 1000 euro per 2 jaar exclusief BTW.

Realisatie van duurzame wijk RijswijkBuiten met hulp van DPL

De gemeente Rijswijk is bezig met de ontwikkeling van het gebied RijswijkBuiten. In een periode van vijftien jaar wordt een ruim opgezette, groene en duurzame woonwijk gerealiseerd. Met behulp van DPL zijn de meer en minder duurzame aspecten van het Masterplan in beeld gebracht. Hieruit zijn aandachtspunten en kansen voor het gebied naar voren gekomen voor de uitwerking van de deelplannen en het opstellen van het bestemmingsplan.

 

De borging van duurzame ambities stond centraal in dit project. Tijdens het ontwerpproces van het eerste deelgebied Sion zijn de voorlopige ontwerpen herhaaldelijk langs de meetlat van DPL gelegd. Zo zijn mogelijke lacunes tijdig gesignaleerd en is inzichtelijk gemaakt of de duurzame ambities uit het Masterplan vast werden gehouden in de loop van de planontwikkeling. De met DPL geformuleerde duurzaamheidambities zijn opgenomen in het bestemmingsplan om te borgen dat de ambities niet verloren gaan in de loop van het ontwikkelingsproces.

Eerste energieneutrale woningen in Rijswijk Buiten

Veemarkt Utrecht: particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid

Particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid zijn twee centrale thema’s in het ontwerp van de wijk Veemarkt in Utrecht. DPL werd gebruikt om deze ambities concreet te maken met het projectteam in het planproces. Energie, ruimtegebruik, hinder van de A2, groen en water zijn de belangrijkste duurzame speerpunten in het Programma van Eisen. Met een gemiddelde score van 7,7 op een schaal van 1 tot 10 zal de Veemarkt bij voltooiing één van de duurzaamste scores in Nederland hebben.

 

Op de plek waar vroeger vee werd verhandeld, en in een iets minder ver verleden een automarkt was, verrijst nu een groene en duurzame woonwijk. Op fietsafstand van het centrum, maar ook vlakbij het afwisselende buitengebied. De Veemarkt wordt een gevarieerde wijk met huur- en koopwoningen, in diverse architectuurstijlen. Duurzaam bouwen en wonen is hier niet een modieuze kreet, maar een eis van de gemeente ten aanzien van het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie.

Veemarkt Utrecht